От 17 декември 2018 година започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Обявената процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, има за цел да повиши конкурентноспособността на малките и средни предприятия и техния експортен потенциал, чрез повишаване обема на производство, постигане на по-висока производителност, намаляване и на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ отпускана по тази програма възлиза на 146 687 250 лева. От тази сума 50 % се предоставят за финансиране на високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, 10 % на интензивни на знание услуги и 40 % за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Минималният размер на помощта е 100 000 лв., а максималния размер за:
• микро предприятия – 500 000 лв;
• малки предприятия – 750 000 лв.;
• средни предприятия – 1 000 000 лв.
Допустими кандидати са: 
 търговците регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство; 
 да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия; 
 да са с минимум три приключени финансови години (2015 г.,2016 г.,2017 г.);
 да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: микро предприятие ≥ 210 000 лева; малко предприятие ≥ 750 000 лева; средно предприятие ≥ 3 000 000 лева. 
Крайния срок за подаване на проектите е 16:30 ч. на 21.05.2019 г.