За бизнес клиенти:

 • консултации относно възможностите и условията за реализация на бизнес идеи;

 • консултации относно възможностите за финансиране на бизнес идеи;

 • изготвяне на бизнес план;

 • изготвяне на фирмени бюджети;

 • счетоводно обслужване;

 • ТРЗ;

 • годишно счетоводно приключване;

 • изготвяне на анализи и доклади за финансовото състояние на фирмата.

За частни клиенти:

 • анализ на финансовото състояние на домакинството;

 • създаване на оптимален кредитен портфейл;

 • съвети относно подходящ ипотечен или потребителски кредит;

 • съвети за намаляване на разходите и увеличаване на приходите;

 • изготвяне на персонален бюджет;

 • изготвяне на персонален отчет;

 • предложения за инвестиции на излишъка на средства;

 • определяне на персоналните краткосрочни,средносрочни и дългосрочни цели;

 • определяне на бюджет за всяка цел;

 • определяне на източниците за финансиране на целите;

 • поставяне на конкретни професионални цели и изготвяне на цялостен план за професионално развитие за най-малко 5 години напред;