От 18 март 2019 година стартира приема на документи за кандидатстване за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Общият размер на помощта е 1 500 000 лв. Целта на помощта е подпомагане на собствениците на животновъдни ферми да изградят обект, в който да преработват и/ или обработват сурово мляко с необходимото за целта оборудване (мини мандри) или за закупуване на временен обект за търговия на дребно, преработка или обработка на мляко в преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират. По този начин ще се помогне на малките и средни ферми да могат сами да преработват и реализират на пазара продукцията си и да увеличат доходите си.
Помощта се предоставя под формата на субсидия, която ще покрие до 50 % от инвестиционните разходи. Максималният размер на отпуснатата помощ за един кандидат е 60 000 лв. От ДФ „Земеделие“ са определили бюджет за помощта за 2019 година в размер на 1 000 000 лв., който ще се разпределя до изчерпването му, по реда на кандидатстване.
Средствата се отпускат на лицата отговарящи на следните условия:
– да са регистрирани по реда на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани, като е необходимо да докажат , че отговарят на това изискване при кандидатстването си и то да бъде поддържано в 4-годишен срок от датата на договора за предоставяне на държавна помощ;
– да извършват доставка на храни от животински произход съгласно чл.1, т.2 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
– да са вписани по реда на чл.39 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфични изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
– да са регистрирани по реда на чл.40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфични изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
– да са собственици или наематели на животновъдни ферми, регистрирани по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
– да отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия по смисъла на чл.2 от Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014.