Автор: Детелин Ешановски

От 18 март 2019 година стартира приема на документи за кандидатстване за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Общият размер на помощта е 1 500 000 лв. Целта на помощта е подпомагане на собствениците на животновъдни ферми да изградят обект, в който да преработват и/ […]

Read more

От 17 декември 2018 година започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Обявената процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, има за цел да повиши конкурентноспособността на малките и средни предприятия […]

Read more